Nangten Menlang - Buddhist Medical Center

Legal Terms NMB

 

1. ALGEMENE VOORWAARDEN VZW NANGTEN MENLANG BELGIE

2. PRIVACY POLICY

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VZW NANGTEN MENLANG BELGIE

 

INHOUDSTAFEL

 

Artikel 1. Identiteit van NANGTEN MENLANG BELGIE

Artikel 2. Definities

Artikel 3. Toepassing van huidige algemene voorwaarden

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

Artikel 5. Inschrijving – Reservatie

Artikel 6. Herroeping – Annulatie

Artikel 7. Wijzigingen

Artikel 8. Prijzen en betaling

Artikel 9. Verplichtingen van de Deelnemer m.b.t. het Evenement

Artikel 10. Intellectuele eigendom

Artikel 11. Privacy

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Artikel 13. Klachten

Artikel 14. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

Artikel 15. Contactgegevens NANGTEN MENLANG BELGIE

Bijlage: Privacy Policy

 

 

Artikel 1.     Identiteit van NANGTEN MENLANG BELGIE

 

Rechtsvorm:     Vereniging zonder winstoogmerk

Naam:     ‘NANGTEN MENLANG BELGIE’

Zetel:     Stationsstraat 120
              9690 Kluisbergen

Ondernemingsnummer:     0692.693.727

Telefoonnummer:     +32 477 79 50 23

E-mail:     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hyperlink(s) Website:     https://tulkulobsang.org/en/belgium/

 

Artikel 2.     Definities

 

2.1.       “Evenementen”:    de door NANGTEN MENLANG BELGIE georganiseerde en aangeboden evenementen zoals beschreven op de Website, in reclamebrochures, nieuwsbrieven of in enig ander publiciteitsmateriaal en/of de Overeenkomst;

2.2.       “Deelnemer”:    elke natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet consument, die op enigerlei wijze gebruik maakt van de Website en/of de eraan verbonden activiteiten of zich inschrijft voor en/of deelneemt aan een Evenement en daartoe een Overeenkomst sluit;

2.3.       “Overeenkomst”:     de overeenkomst, samen met de daaraan gehechte bijlagen en huidige algemene voorwaarden die er integraal deel van uitmaken, die tussen NANGTEN MENLANG BELGIE en de Deelnemer wordt gesloten in het kader van de organisatie van Evenementen;

2.4.       “Website”:     de website beschikbaar op het adres https://tulkulobsang.org/, uitgebaat door en eigendom van NANGTEN MENLANG INTERNATIONAL, met zetel te Grosse Pfargasse 3/3, 1020 Wenen (Oostenrijk).

 

 

Artikel 3.     Toepassing van huidige algemene voorwaarden

 

3.1.     Behoudens schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden van NANGTEN MENLANG BELGIE, zijn huidige algemene voorwaarden exclusief van toepassing op elke Overeenkomst en/of elke verrichting via de Website, inclusief de aanvraag, inschrijving of reservering voor een Evenement.

3.2.    Elke inschrijving, reservatie of betaling, al dan niet via de Website, houdt de uitdrukkelijke, onvoorwaardelijke en onherroepelijke aanvaarding in, zonder enig voorbehoud, van deze algemene voorwaarden door de Deelnemer, dewelke wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden houden het volledige akkoord in tussen NANGTEN MENLANG BELGIE en de Deelnemer in verband met het voorwerp waarop zij betrekking hebben en vervangen elke voorafgaande mondelinge of schriftelijke afspraak in dit verband. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de Deelnemer. De eventuele ongeldigheid en/of nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en/of afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

3.3.     Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen onder de rubriek “Data Protection Policy” op de Website.

Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Deelnemer ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Deelnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de Deelnemer kennis kan nemen van de algemene voorwaarden langs elektronische weg en dat zij op verzoek van de Deelnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4.     NANGTEN MENLANG BELGIE kan de bepalingen van deze algemene voorwaarden steeds eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de Website en/of via elektronische weg. Elke inschrijving, reservatie of betaling zal onderworpen zijn aan de versie van de algemene voorwaarden die van toepassing is op het moment van de aanvaarding of bevestiging door NANGTEN MENLANG BELGIE  van de inschrijving of reservatie voor of m.b.t. het Evenement. Blijvend gebruik van de Website zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 26 Juli 2018.

3.5.     Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consumenten (i.h.b. de relevante bepalingen van het Wetboek Economisch Recht).

 

Artikel 4.     Totstandkoming van de Overeenkomst

 

4.1.     De Overeenkomst wordt afgesloten in het Nederlands. Door in te schrijven voor één van de Evenementen en deze algemene voorwaarden goed te keuren, bevestigt de Deelnemer dat de Nederlandse taal voor hem begrijpelijk, duidelijk en ondubbelzinnig is.

4.2.     In artikel 5 hieronder worden de verschillende technische stappen beschreven om op of via de Website tot sluiting van de Overeenkomst te komen.

4.3.     NANGTEN MENLANG BELGIE  zal de afgesloten Overeenkomsten elektronisch archiveren en ter beschikking stellen aan de Deelnemer op een duurzame drager.

 

Artikel 5.     Inschrijving – Reservatie

 

5.1.     Enkel inschrijvingen of reservaties voor Evenementen via de Website worden geregistreerd. Voor de inschrijving of reservatie van een Evenement komt de Deelnemer via de Website op een pagina met een inschrijvingsformulier waar hij zijn persoonsgegevens kan invullen.

5.2.     De Deelnemer dient de algemene voorwaarden te aanvaarden door de checkbox met de vermelding ‘Yes, I accept the Terms and Conditions, Data Protection Policy and Privacy Policy of Nangten Menlang Belgie’ aan te vinken met de mogelijkheid om deze na te lezen en op te slaan via een hyperlink met de tekst “Algemene Voorwaarden” naar een pagina met huidige algemene voorwaarden.

5.3.     Na inschrijving of reservatie krijgt de Deelnemer via elektronische weg een bevestiging van NANGTEN MENLANG BELGIE.

 

Artikel 6.    Herroeping – Annulatie

 

6.1.     De Deelnemer, die consument en geen onderneming is of een inschrijving of reservatie plaatst in de hoedanigheid van consument, erkent en aanvaardt dat hij overeenkomstig artikelen VI.53, 1° en 12° WER geen herroepingsrecht heeft voor (i) Overeenkomsten i.v.m. eventuele diensten na volledige uitvoering van de betreffende dienst en voor zover de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Deelnemer en (ii) voor de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, voor zover in de Overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering van het Evenement is voorzien.

6.2.     De Deelnemer, die onderneming is, heeft ook geen (algemeen noch specifiek) herroepingsrecht.

6.3. Onverminderd de (eventuele) toepassing van bijzondere (annulatie)voorwaarden van NANGTEN MENLANG INTERNATIONAL, beschikbaar op de Website via volgende hyperlink https://tulkulobsang.org/en/belgium/legal-terms kan de Deelnemer een Evenement slechts annuleren als volgt:

- De Deelnemer moet de annulatie, en de redenen ervan, onmiddellijk melden aan NANGTEN MENLANG BELGIE, hetzij telefonisch, hetzij per e-mail en eveneens per aangetekend schrijven (zie contactgegevens in artikel 15 van deze algemene voorwaarden).

- De Deelnemer moet bij elke annulatie steeds een vergoeding betalen aan NANGTEN MENLANG BELGIE (NMB), ook in geval van overmacht, zoals hieronder berekend:

o Als de deelnemer meer dan 30 dagen voor het evenement annuleert, ontvangt de deelnemer een terugbetaling van 100% van de NMB-kosten, verminderd met 15% administratiekosten.

o Als de deelnemer tussen 21 dagen en 30 dagen vóór het evenement annuleert, ontvangt de deelnemer een terugbetaling van 75% van de NMB-vergoeding, verminderd met de 15% administratiekosten, of is de deelnemer 25% verschuldigd aan NMB.

o Als de deelnemer tussen 14 dagen en 20 dagen vóór het evenement annuleert, ontvangt de deelnemer een terugbetaling van 50% van de NMB-vergoeding verminderd met de 15% administratiekosten, of is de deelnemer 50% verschuldigd aan NMB.

o De Deelnemer is een vergoeding verschuldigd van 100% van het totale bedrag het Evenement als de deelnemer minder dan 14 dagen voor het evenement annuleert, en heeft de deelnemer geen recht of terugbetaling.

6.4.     Bij alle Evenementen worden bovenstaande vergoedingen vermeerderd met alle door NANGTEN MENLANG BELGIE hiertoe reeds gemaakte kosten, waaronder de verzekeringspremie en de eventuele kosten aangerekend door leveranciers.

6.5.     NANGTEN MENLANG BELGIE behoudt zich het recht voor om inschrijvingen of reservaties voor een Evenement te annuleren in welk geval zij alle door de Deelnemer betaalde bedragen voor het betreffende Evenement zal terugbetalen zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of vergoeding van bepaalde kosten en uitgaven gerelateerd aan het Evenement.

 

Artikel 7.     Wijzigingen

 

7.1.     Alle aanvragen tot wijziging van de inschrijving of reservatie dient de Deelnemer schriftelijk of per e-mail te richten aan NANGTEN MENLANG BELGIE (zie contactgegevens in artikel 15 van deze algemene voorwaarden). Voor wijzingen door de Deelnemer kan NANGTEN MENLANG BELGIE kosten aanrekenen aan de Deelnemer.

7.2.     NANGTEN MENLANG BELGIE behoudt zich het recht voor om, in geval van bepaalde omstandigheden, vóór of tijdens het Evenement, wijzigingen in het programma aan te brengen. Hierbij worden eventuele nadelige gevolgen voor de Deelnemer zoveel als mogelijk beperkt, zonder dat hij hiervoor aanspraak kan maken op enige (schade)vergoeding.

 

Artikel 8.     Prijzen en betaling

 

8.1.     De op de Website aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en staan vermeld in euro. Het aanbod en de prijs zijn geldig op de dag waarop de Website wordt bezocht en/of de inschrijving of reservatie wordt geplaatst. Aanbod en prijs kunnen vóór het plaatsen van een inschrijving of reservatie ten allen tijde worden gewijzigd door NANGTEN MENLANG BELGIE.

8.2.     Het totale bedrag dat de Deelnemer verschuldigd is, wordt steeds vermeld op de (web)pagina bij de bevestiging van de inschrijving of reservatie. Elke extra betaling bovenop de overeengekomen vergoeding vereist de uitdrukkelijke toestemming van de Deelnemer vóór de bevestiging van inschrijving of reservatie.

8.3.     Het verschuldigde bedrag is integraal opeisbaar na bevestiging van de inschrijving of reservatie door de Deelnemer. Betaling kan geschieden via overschrijving op het bankrekening nummer BE82 0689 0971 8668. De Website is voorzien van een beveiligingssysteem voor online betalingen waarbij de vertrouwelijkheid van de bankgegevens en de beveiliging van de transactie wordt gegarandeerd. Beveiligingssysteem eventueel specificeren.

8.4.     Wanneer de Deelnemer de betaling heeft uitgevoerd, gaat hij een contractuele verbintenis aan en wordt de inschrijving of reservatie als definitief beschouwd (zie artikel 4 hierboven).

8.5.     Uiterlijk tijdsduur invoegen na bevestiging van de inschrijving of reservatie door de Deelnemer via de Website, zal de Deelnemer via elektronische weg een factuur ontvangen van NANGTEN MENLANG BELGIE.

8.6.     Behoudens uitdrukkelijk en voorafgaandelijk anders overeengekomen, zijn alle facturen van NANGTEN MENLANG BELGIE in ieder geval betaalbaar uiterlijk binnen de betaaltermijn zoals vermeld op de factuur.

8.7.     Indien de Deelnemer uit meerdere personen (natuurlijk en/of rechtspersonen) bestaat, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst hen verplicht.

8.8.     Een door de Deelnemer geprotesteerde factuur dient op straffe van verval binnen de vijftien (15) kalenderdagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden van NANGTEN MENLANG BELGIE, met de reden(en) van protest.

8.9.     Bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen, heeft NANGTEN MENLANG BELGIE  van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) recht op de betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 12% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag vanaf de vervaldatum van iedere factuur tot op de datum van volledige betaling en (ii) recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 100 EUR. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van NANGTEN MENLANG BELGIE een hogere (schade)vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

8.10.     In geval de Deelnemer een consument is en NANGTEN MENLANG BELGIE in gebreke blijft om tijdig bepaalde sommen aan de Deelnemer (terug) te betalen, kan deze in toepassing van artikel VI.83, 17° WER aanspraak maken op een eenzelfde vergoeding als deze bepaald hierboven in artikel 8.9.

8.11.     Bij gebrek aan betaling door de Deelnemer op de datum van opeisbaarheid van één of meer facturen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens de Deelnemer opeisbaar.

 

Artikel 9.     Verplichtingen van de Deelnemer m.b.t. Evenementen

 

9.1.     De Deelnemer dient zich te houden aan het door NANGTEN MENLANG BELGIE voorgeschreven reglement en de richtlijnen van NANGTEN MENLANG BELGIE, haar (mede)organisatoren of partners en/of de begeleiders/vrijwilligers i.v.m. (de veiligheid en het verloop van) de activiteiten tijdens en naar aanleiding van het Evenement.

Het is de Deelnemer o.m. strikt verboden om:

-     op het Evenement, op enigerlei wijze, (foto-/beeld-, video- en/of geluids)opnames te maken, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van NANGTEN MENLANG BELGIE;

-     door hinder, overlast of op enige andere wijze het goede verloop van het Evenement in het gedrag te brengen;

-     deel te nemen indien hij (fysiek en/of mentaal) niet in staat is om het Evenement (op een normale en veilige manier) bij te wonen en/of uit te voeren. De Evenementen kunnen fysiek en/of mentaal inspannend zijn. De Deelnemer neemt deel aan het Evenement op eigen risico en verklaart uitdrukkelijk dat hij fysiek en mentaal geschikt is om deel te nemen (de Deelnemer ondertekent daartoe nog een afzonderlijke schriftelijke verklaring). Indien een (onderdeel van een) Evenement de fysieke en/of mentale vaardigheden van de Deelnemer overstijgt, dan is het de eigen verantwoordelijkheid van de Deelnemer om zijn deelname stop te zetten.

9.2.     In geval van overtreding van het reglement en/of voormelde richtlijnen of indien blijkt dat de Deelnemer fysiek en/of mentaal niet in staat is om het Evenement (op een normale en veilig wijze) bij te wonen, dan kan hij van (verdere) deelname worden uitgesloten, zonder aanspraak te maken op terugbetaling of enige schadevergoeding. Alle bijkomende kosten die hieruit voortvloeien zijn in ieder geval ten laste van de Deelnemer.

9.3.     De Deelnemer geeft uitdrukkelijk de toestemming aan NANGTEN MENLANG BELGIE en/of haar partners om tijdens of naar aanleiding van het Evenement (en zonder enige vergoeding aan de Deelnemer) (foto-/beeld-, video- en/of geluids)opnames te (laten) maken, m.i.v. van het portret of de afbeelding van de Deelnemer, en deze te gebruiken voor o.m. publicatie of verspreiding in reclamefolders, op de Website of andere websites, sociale media of andere platformen/kanalen van NANGTEN MENLANG BELGIE of voor enige andere publicitaire doeleinden. In ieder geval verleent de Deelnemer voormelde toestemming door ondertekening van de nieuwsbrief en de daarbij gevoegde privacy policy dan wel door het vakje omschrijving aan te vinken voorafgaand aan het gebruik van (het contactformulier op) de Website en/of het verwerken van persoonsgegevens op of via de Website zoals omschreven in de privacy policy van NANGTEN MENLANG BELGIE (deze is beschikbaar op https://tulkulobsang.org/en/belgium/legal-terms)>  De Deelnemer erkent en aanvaardt dat zijn portret of afbeelding ook na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, kan worden gebruikt in voormelde zin. De Deelnemer beschikt echter over het recht om zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen voormeld gebruik van zijn portret of afbeelding. De Deelnemer kan hiervoor NANGTEN MENLANG BELGIE contacteren via de gegevens vermeld in artikel 15 hieronder (zie ook artikelen 5 en 6 van de privacy policy van NANGTEN MENLANG BELGIE).

 

Artikel 10.    Intellectuele eigendom

 

10.1.     De inhoud of informatie beschikbaar op of via de Website of in nieuwsbrieven, reclamefolders of enig ander (publiciteits)materiaal van NANGTEN MENLANG BELGIE, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, methoden, leerwijzen, merken, modellen, grafieken, tabellen, schema’s, recepten, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, databanken, software, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie, behoort tot de exclusieve intellectuele eigendom van NANGTEN MENLANG BELGIE en/of haar licentiegevers. Voormelde inhoud of informatie mag slechts gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van NANGTEN MENLANG BELGIE en/of haar licentiegevers.

10.2.     Niets in deze algemene voorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of (sub)licentie van de intellectuele eigendomsrechten m.b.t. voormelde inhoud of informatie aan de Deelnemer.

 

Artikel 11.     Privacy

 

11.1.     Op de verwerking van persoonsgegevens van de Deelnemer door NANGTEN MENLANG BELGIE (in het kader van de Overeenkomst en/of via de Website bij inschrijving of reservatie voor Evenementen) is de geldende privacyregelgeving van toepassing.

11.2.     De verwerking van persoonsgegevens van de Deelnemer maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke privacy policy die als Bijlage bij deze algemene voorwaarden wordt gevoegd en aldus integraal deel uitmaakt van de Overeenkomst. De privacy policy is eveneens te raadplegen op volgende hyperlink https://tulkulobsang.org/en/belgium/legal-terms.

 

Artikel 12.     Aansprakelijkheid

 

12.1.     NANGTEN MENLANG BELGIE zorgt er naar best vermogen voor dat de inhoud en informatie beschikbaar op of via de Website of in nieuwsbrieven, reclamefolders of enig ander (publiciteits)materiaal, m.i.v. tekst(en), beschrijvingen, afbeeldingen en videobestanden, volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor NANGTEN MENLANG BELGIE op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld. Verder kan NANGTEN MENLANG BELGIE niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de toegang tot de Website beperken of verhinderen.

12.2.     De inhoud en informatie beschikbaar op of via de Website of in nieuwsbrieven, reclamefolders of enig ander (publiciteits)materiaal is van algemene aard en indicatief, is nooit aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden of behoeften, kan geenszins als een persoonlijk advies, contractuele verbintenis, laat staan resultaatsverbintenis, worden beschouwd. Deze inhoud en informatie kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding voor de Deelnemer of beëindiging van de Overeenkomst. Deze inhoud en informatie is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden. Enige verwachtingen of (verhoopte) resultaten hangen in ieder geval steeds af van de individuele (fysieke en/of mentale) gezondheidstoestand en/of het leefpatroon van de Deelnemer. Het gebruik van deze inhoud en informatie alsook het bijwonen van of deelnemen aan de Evenementen, geschiedt aldus uitsluitend op risico van de Deelnemer.

12.3.     NANGTEN MENLANG BELGIE  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor:

-     de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de inhoud of informatie beschikbaar op of via de Website, op of via enige andere (externe) websites, applicaties of software waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen en/of in of via nieuwsbrieven, reclamefolders e.d. van NANGTEN MENLANG BELGIE;

-     enige beslissing genomen of handeling gesteld door de Deelnemer op basis van voormelde inhoud of informatie;

-     diefstal van of enige schade aan persoonlijke bezittingen van de Deelnemer;

-     enige schade berokkend door de Deelnemer aan (persoonlijke bezittingen van) andere deelnemers;

-     de eventuele aanhouding van de Deelnemer door de plaatselijke autoriteiten of politiediensten wegens het niet naleven van de plaatselijke wettelijke voorschriften;

-     evenementen die niet begrepen zijn in de door NANGTEN MENLANG BELGIE aangeboden Evenementen en/of die ter plaatse worden geboekt door de Deelnemer bij derde ondernemingen of organisaties die niet verbonden zijn met of geen deel uitmaken van NANGTEN MENLANG BELGIE;

-     schade of kosten ontstaan naar aanleiding van het op eigen initiatief van de Deelnemer afwijken van het voorziene programma of het zich onttrekken aan (de begeleiders van) het Evenement;

-     eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies, virussen etc. op of via de Website;

-     indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, emotionele schade etc.);

-     gevallen van overmacht. Zonder limitatief te zijn, worden volgende gebeurtenissen geacht overmacht uit te maken: staking, lockout, oorlog, weersomstandigheden, overheidsverplichtingen, gewijzigde wetgeving of reglementering, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, ziekte, brand, overstroming, aardbeving, natuurramp, tekort aan brandstof, verkeershinder en onvoorziene wijzigingen in reglementering, vertraging of annulatie van vluchten of enig ander vervoer. Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor NANGTEN MENLANG BELGIE  onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn. In geval van overmacht heeft de Deelnemer ten laste van NANGTEN MENLANG BELGIE  geen enkel recht op schadevergoeding uit welken hoofde ook.

12.4.      Niet in deze algemene voorwaarden sluit evenwel de aansprakelijkheid van NANGTEN MENLANG BELGIE uit voor bedrog, opzet, of daarmee gelijk te stellen grove fout van NANGTEN MENLANG BELGIE. In ieder geval is de aansprakelijkheid van NANGTEN MENLANG BELGIE beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is bij haar BA-verzekeraar en met een maximum van1.250.000,00 EUR. Deze zelfde beperking geldt indien de uitsluiting(en) van aansprakelijkheid vervat in huidig artikel 12 door een rechtscollege of arbiter ooit (geheel of gedeeltelijk) als ongeldig, niet tegenstelbaar of nietig zou(den) worden beschouwd.

 

Artikel 13.     Klachten

 

13.1.     Klachten voortvloeiend uit de toepassing van deze algemene voorwaarden, het gebruik van de Website, de Overeenkomst en/of de Evenementen kunnen gerapporteerd worden aan NANGTEN MENLANG BELGIE  via e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

13.2.     De contactgegevens van NANGTEN MENLANG BELGIE  worden vermeld in artikel 15 hieronder.

 

Artikel 14.     Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

 

Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden, voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website of m.b.t. de Overeenkomst en/of de Evenementen is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent (afdeling(en) Gent), tenzij de wet op dwingende wijze de bevoegdheid van een andere rechtbank voorschrijft.

 

Artikel 15.     Contactgegevens NANGTEN MENLANG BELGIE

 

Voor verdere inlichtingen, opmerkingen of klachten kan de Deelnemer NANGTEN MENLANG BELGIE  contacteren via onderstaande gegevens:

Adres:     Stationsstraat 120
                9690 Kluisbergen

E-mailadres:     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefoonnummer:     +32 477 79 50 23

 

BIJLAGE. Privacy Policy

 

 

PRIVACY POLICY

 

1.    Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

 

1.1.    Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door VZW NANGTEN MENLANG BELGIE (hierna ook: “NMB”, “wij” of “ons”), met inbegrip van de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de website https://tulkulobsang.org/en/ (hierna: de “Website”).

1.2.    Deze privacy policy beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij raden u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

1.3.    Deze privacy policy dekt op geen enkele wijze het privacybeleid van andere verenigingen, ondernemingen of entiteiten (w.o. deze die adverteren in onze activiteiten) of van websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen.

1.4.    NMB is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”). De aangestelden of medewerkers van NMB die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.

1.5.    Deze privacy policy wordt fysiek en/of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen op de hyperlink https://tulkulobsang.org/en/belgium/legal-terms. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. zullen u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.

1.6.    NMB behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 26 Juli 2018.

1.7.    Wij dienen u er op te wijzen dat voor het uploaden of plaatsen op de Website van informatie met betrekking tot andere personen u steeds de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken perso(o)n(en) moet hebben.

 

2.    Wie zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?

 

Rechtsvorm:         Vereniging zonder winstoogmerk

Naam:         NANGTEN MENLANG BELGIE

Zetel:         Stationsstraat 120
                  9690 Kluisbergen

Ondernemingsnummer:         0692.693.727

Telefoonnummer:         +32 477 79 50 23

E-mail:         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hyperlink(s) Website:         https://tulkulobsang.org/en/

 

3.    Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

3.1.    Wij verwerken uw persoonsgegevens die door u worden meegedeeld enkel:

-    om met u in contact te treden en u de nodige inlichtingen te verschaffen over onze vzw en onze activiteiten, o.m. via onze nieuwsbrief die u informeert over komende evenementen en activiteiten;

-    met het oog op het sluiten van (een) overeenkomst(en) inzake onze evenementen met u, en het (klanten)beheer, administratie, boekhouding, levering, uitvoering en facturatie met inbegrip van het stellen van alle nodige maatregelen en handelingen in dit verband.

3.2.    Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor direct marketing. Dit is het toesturen van informatie over onze activiteiten.

3.3.    De verwerking van uw persoonsgegevens maakt niet het voorwerp uit van zgn. “geautomatiseerde individuele besluitvorming”, waaronder profilering. Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking waarbij aan de hand van uw persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten worden geëvalueerd, met name met de bedoeling uw beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

 

4.    Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 

4.1.    Wij verwerken uw persoonsgegevens indien:

-    u uw toestemming hiervoor hebt gegeven (bv. door ondertekening van een ‘informed consent’ formulier of door middel van een checkbox nadat u een inschrijving of reservatie heeft geplaatst op of via de Website);

-    de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst bepaalde maatregelen te nemen;

-    indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde (bv. bij de verwerking voor direct marketing), tenzij uw belangen of rechten inzake bescherming van persoonsgegevens zwaarder zouden wegen dan onze belangen, bv. wanneer u een kind bent.

4.2.    In ieder geval, vanaf het moment dat u het formulier bij onze nieuwsbrief ondertekent en/of u het vakje omschrijving aanvinkt/aanklikt voorafgaand aan het gebruik van (het contactformulier op) de Website geeft u ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze privacy policy.

 

5.    Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

5.1.    Op de Website worden enkel, en voor zover u deze zelf verstrekt, volgende persoonsgegevens verwerkt door NMB : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum  aan te vullen.

5.2.    Wij verwerken o.m. ook volgende gegevens op of via de Website: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie), enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de Website verwerkt.

 

6.    Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast NMB)?

 

Uw persoonsgegevens worden op of via de Website ook ontvangen en/of verwerkt door NANGTEN MENLANG INTERNATIONAL, met zetel te Grosse Pfargasse 3/3, 1020 Wenen (Oostenrijk), eigenaar en beheerder van de Website. U kunt de privacy policy van NANGTEN MENLANG INTERNATIONAL raadplegen op: https://tulkulobsang.org/en/data-protection-policy

 

7.    Geven wij uw persoonsgegevens door aan (bedrijven of entiteiten in) niet-EU landen?

 

niet van toepassing

 

8.    Waar en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 

8.1.    a) om met u in contact te treden en u de nodige inlichtingen te verschaffen over onze vzw en onze activiteiten, o.m. via onze nieuwsbrief die u informeert over komende evenementen en activiteiten worden uw gegevens bewaard op de webserver van NANGTEN MENLANG INTERNATIONAL (https://tulkulobsang.org/en/data-protection-policy)

b) met het oog op het u informeren over het evenement waar u zich voor inschrijft, en het (klanten)beheer, administratie, boekhouding, levering, uitvoering en facturatie met inbegrip van het stellen van alle nodige maatregelen en handelingen in dit verband, bewaren we uw gegevens via een google document op google drive zodat de organisator van het evenement en het bestuur van de vzw NMB dit kunnen raadplegen en zo de nodige handelingen kunnen uitvoeren.

8.2.    Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 3 bepaalde doeleinden te bereiken. In dit opzicht kunnen wij uw persoonsgegevens dus nog enige tijd bewaren, maar niet langer dan uiterlijk termijn invullen.

 

9.    Wat zijn uw rechten?

 

9.1.    U hebt het recht om ons te verzoeken om:

-    inzage van uw persoonsgegevens;

-    verbetering (rectificatie) of verwijdering (wissing) van uw persoonsgegevens;

-    beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

9.2.    U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

9.3.    U hebt verder ook het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

9.4.    Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

9.5.    U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

9.6.    De uitoefening van uw rechten zoals bepaald in dit artikel is steeds afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.

9.7.    Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan NANGTEN MENLANG BELGIE waarbij u zich afdoende dient te identificeren. Dit door middel van een scan van de voorzijde van de identiteitskaart met een concrete aanduiding van welke gegevens u wil bekomen, wissen, verbeteren e.d.

 

10.    Wat zijn onze verplichtingen?

 

10.1.    Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen die zijn afgestemd op de risico’s bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

10.2.    Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

10.3.    Wij werken, op hun verzoek, mee met de privacyautoriteiten.

10.4.    Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, inbreuken in verband met uw persoonsgegevens (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding ervan) onmiddellijk aan de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

In geval dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u.

In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u ons contacteren op het e-mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10.5.    Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

 

11.    Cookies

 

11.1.    Op de Website wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’ met oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van De Website. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt en vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en De Website. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

11.2.    Vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy, met inbegrip van cookie policy, door het vakje omschrijving aan te vinken voorafgaand het gebruik van de Website, geeft u ons de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming gebruik te maken van cookies op de Website.

Op de Website worden de volgende soorten cookies gebruikt:

i.    Tijdelijke cookies: deze cookies worden gewist van zodra u uw browser afsluit en zijn onmisbaar om u op de Website te laten navigeren.

ii.    Permanente cookies: deze cookies worden gebruikt om informatie aan de webserver van door te geven telkens iemand de Website bezoekt en blijven langer op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden geactiveerd telkens u de Website bezoekt.

iii.    Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt teneinde de Website op behoorlijke wijze te laten functioneren.

iv.    Niet-functionele cookies: deze cookies kunnen worden gebruikt voor onder meer statistische doeleinden.

 

11.3.    U hebt het recht zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen het eerder toegestane gebruik van bovenvermelde cookies. U kunt dit verzoek op elk moment richten aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11.4.    De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze in-formatie om bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

11.5.    Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (instellingen van uw webbrowser). Het is echter mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert.

 

Vragen? Contacteer ons gerust: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.