Nangten Menlang - Centre Médical Bouddhiste

Bhoutan, 20 Mai 2020 - 05 Jui 2020