Nangten Menlang - Centre Médical Bouddhiste

Bhoutan, 20 Mai 2021 - 05 Jui 2021