Nangten Menlang - Centre Médical Bouddhiste

ORF Austria: Schöner Leben