Nangten Menlang - Centre Médical Bouddhiste

RTL Netherlands: Lu Jong